Archive for Styczeń, 2013

Niezbędne numery identyfikacyjne

Zakładanie spółki czy też ogólnie rzecz biorąc firmy związane jest z uzyskaniem lub posiadaniem kilku numerów identyfikacyjnych. Do takich podstawowych numerów identyfikacyjnych należą dwa. Mowa tu o numerach NIP i REGON. Jeżeli chcemy założyć własną firmę na początek będziemy musieli wypełnić formularz CEIDG, czyli wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Takowy dokument jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. W ten sposób zgłaszamy swoją firmę i jednocześnie ubiegamy się o nadanie numeru REGON. Ponadto dokument CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego o nadanie lub wskazanie numeru NIP, czyli Numeru Identyfikacji Podatkowej. Ponadto jest również zgłoszeniem płatnika składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten sam formularz służy do zgłaszania wszelkich zmian w powyższych danych. Jak zatem widać przy użyciu jednego formularza możemy w wielu wypadkach załatwić szereg spraw związanych z rejestracją firmy. Jednocześnie możemy zwrócić się o nadanie obydwu niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej numerów, czyli wspominanych już kilkukrotnie numerów NIP i REGON. Jeżeli dana osoba posiada już NIP może jedynie zgłosić chęć przyporządkowania naszego osobistego NIP-u do naszej firmy. W przypadku zakładania spółki należy wypełnić specjalne formularze związane z nadaniem NIP-u.

Statut spółki akcyjnej

Istnieje wiele różnego typu umów związanych z poszczególnymi formami działalności gospodarczych. Inaczej wygląda umowa dotycząca spółki jawnej, a inaczej umowa o powołaniu do życia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W niniejszym artykule chcieliśmy poświęcić nieco miejsca zagadnieniu, którym jest statut spółki akcyjnej. Wymieńmy, więc kilka z wielu elementów, które powinien zawierać prawidłowo napisany statut spółki akcyjnej. Zacznijmy od tego, iż statut takowy zawierać powinien nazwę firmy. Ponadto musi się w nim znajdować adres siedziby powoływanej spółki. Idąc dalej opisany musi być również przedmiot działalności spółki. Kolejnym elementem, który musi zawierać statut jest czas trwania spółki, jeżeli jest on określony. Statut zawierać powinien również wysokość kapitału zakładowego oraz informacje o kwocie wpłaconej przed zarejestrowaniem spółki na poczet pokrycia kapitału zakładowego. Kolejną informacją, którą powinien zawierać statut spółki akcyjnej jest wartość nominalna akcji. Powinna się tam znajdować również informacja dotycząca liczby akcji oraz tego czy mamy do czynienia z akcjami na okaziciela czy też z akcjami imiennymi. Ważne jest również umieszczenie imion i nazwisk założycieli spółki. Potrzebna jest też między innymi informacja dotycząca liczby członków zarządu oraz rady nadzorczej. Może to być również informacja ograniczona do podania minimalnej lub maksymalnej liczby członków.

Pomoc w pisaniu umów

Jedną z podstawowych spraw związanych z zakładaniem firmy pod postacią spółki jest napisanie odpowiedniej i uczciwej umowy, którą następnie będą mogli podpisać wszyscy wspólnicy. Jak się okazuje firmy oferujące usługi związane z pomocą w zakładaniu spółek oferują między innymi pomoc w pisaniu umów. Oczywiście takową umowę mogą sporządzić sami przyszli wspólnicy na podstawie wzorów umów, jakie można znaleźć w Internecie. Jeżeli mamy do czynienia z doświadczonymi biznesmenami sami mogą takową umowę sporządzić. Jednak, jeżeli nie mamy pewności, co do tego czy umowa takowa odzwierciedla faktyczny stan czy też będzie odpowiednio regulować współpracę pomiędzy poszczególnymi wspólnikami tak by nikt z nich nie był pokrzywdzony powinniśmy zwrócić się po pomoc specjalistów. Do każdego z rodzajów spółek mamy przyporządkowane inne cechy szczególne czy zasady, które muszą być uwzględnione przy pisaniu takowych umów. Warto zwrócić na to baczną uwagę zwłaszcza przy skomplikowanych formach działalności gospodarczej czy mieszanych formach działalności takich jak na przykład połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką komandytową. W tego typu przypadkach warto rozważyć zwrócenie się do specjalistów, którzy napiszą za nas umowę. Dzięki temu możemy uniknąć późniejszych nieporozumień pomiędzy wspólnikami, które mogą wpłynąć na złe funkcjonowanie firmy. Jest to, więc bardzo ważna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę.

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedną z ciekawych form prowadzenia działalności gospodarczej jest połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką komandytową. W takim wypadku otrzymujemy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością komandytową. Takowy twór ma jeden zasadniczy cel. Chodzi tu o optymalizację podatkową. Przy tego typu rozwiązaniu oficjalną spółką prowadzącą działalność jest spółka komandytowa. W takim wypadku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełni rolę komplementariusza. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z przepisami komandytariusz może reprezentować jedynie spółkę, jako pełnomocnik. W tym rozwiązaniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma za zadanie zarządzanie oraz administrowanie spółką komandytową. Na drugi plan schodzi generowanie przez nią zysku. Wszystko po to by uniknąć podatku od zysków. Za prowadzenie działalności, a co za tym idzie generowanie zysków odpowiedzialna jest spółka komandytowa. Tego typu rozwiązanie jest określane, jako mieszana forma działalności gospodarczej. Ważne w kontekście zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej przy tego typu działalności trzeba ponieść podwójne koszty rejestracji. Poza tym dla obu spółek wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości. Jednak mimo wysokich kosztów związanych z rejestracją czy prowadzeniem oddzielnej księgowości i tak tego typu rozwiązanie może być opłacalne.

Możliwości przekształcenia firm

Jak się okazuje różnego typu firmy, a dokładnie rzecz biorąc różnego typu spółki mogą być przekształcane w innego rodzaju podmioty. Z jakimi najczęstszymi przekształceniami mamy do czynienia na naszym rynku? Jak się okazuje może to być kilka przekształceń. Po pierwsze możemy mieć do czynienia z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę jawną lub też w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Co więcej również spółka jawna często przekształcana jest w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim wypadku możemy mieć do czynienia z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę jawną, a następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub też z bezpośrednim przekształceniem w spółkę z o. o. Idźmy dalej. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy przekształcić w spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Poza tym spółkę akcyjną możemy przekształcić w spółkę osobową, czyli w jedną ze spółek wymienionych wyżej. Patrząc na możliwości, jakie daje prawo można pomyśleć, iż przekształcenie jednej spółki w inną jest czymś prostym i szybkim. Jak się jednak okazuje są to dość trudne tematy prawne. Dużo zależy od tego, co, w co chcemy przekształcić. W jednym przypadku może to być prostsze, gdy w innym może to być już o wiele trudniejsze. Przekształcenie jednej spółki może być zarówno obligatoryjne na przykład, gdy osiągnięty zostanie pewien określony poziom dochodów lub też może być pomysłem wspólników związanym na przykład ze zmianą przepisów prawnych.

Czym jest spółka europejska

Prawo obowiązujące w naszym kraju definiuje kila typów spółek. Mamy, zatem do czynienia ze spółkami w rozumieniu prawa cywilnego jak i ze spółkami w rozumieniu prawa handlowego. Dzięki tego typu regulacjom spółki takowe mogą działać na terenie naszego kraju. Jak się okazuje każdy kraj wypracowała własne przepisy dotyczące form działalności gospodarczych, jakie mogą bez problemu działać na ich terytoriach. Mamy jednak do czynienia z formami spółek, które mogą działać na terenie Unii Europejskiej we wszystkich krajach na takich samych zasadach. Takowymi spółkami są tak zwane spółki europejskie. Spółka europejska jest paneuropejską formą działalności gospodarczej. Dokładnie rzecz biorąc mamy do czynienia z dwoma aktywnie działającymi formami spółek paneuropejskich. Mowa tu właśnie o spółce europejskiej oraz o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych. W niniejszym artykule zajmiemy się pokrótce spółką europejską. Jak się okazuje spółka tego typu może powstać poprzez trans graniczną fuzję spółek akcyjnych, których siedziby znajdują się na terenie Unii Europejskiej pod warunkiem, że przynajmniej dwie z tych spółek podlegają prawu dwóch różnych państw należących do unii. Ponadto spółka tego typu może powstać poprzez utworzenie grupy kapitałowej europejskich spółek przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Są to dwie z kilku sytuacji, w których może powstać omawiana spółka. Warto na koniec wspomnieć, iż kapitał zakładowy spółki europejskiej nie może być niższy aniżeli sto dwadzieścia tysięcy euro.

Wsparcie prawne nowych firm

Nowe firmy mogą mieć różnego typu trudności w działalności na rynku zwłaszcza, gdy osoby takowe firmy prowadzące nie mają odpowiedniego doświadczenia, ponieważ jest to dopiero ich pierwszy krok w przedsiębiorczość. Dlatego też, jeżeli jesteśmy niejako takimi nowicjuszami na rynku warto rozważyć skorzystanie z usług firm oferujących doradztwo oraz innego typu usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z rodzajów takowych usług może być wsparcie prawne nowych firm. W ramach takowego wsparcia klient może liczyć na przykład na doradztwo prawne zarówno w przypadku niejasności związanych z prowadzeniem firmy jak i sporządzania umów pomiędzy firmą, a jej klientem czy też umów pomiędzy poszczególnymi wspólnikami w przypadku, gdy mamy do czynienia z powoływaniem do życia któregoś z typów spółek. Idąc dalej w ramach takowych usług prawnych firma może liczyć na reprezentowanie przez specjalistów w różnego rodzaju urzędach czy też, jeżeli będzie to konieczne w sądzie. Jak się okazuje takowe usługi mogą zaoszczędzić na prawdę dużo czasu jak i oczywiście pieniędzy. Możliwe jest korzystanie wyłącznie z tej części oferty proponowanej przez omawiane firmy jak i kompleksowe wykorzystanie całości usług, jakie ma ona do zaoferowania swoim klientom. Oczywiście takie usługi prawne mają swoją cenę aczkolwiek może się ona okazać niewielka w porównaniu z kosztami, jakie przyszłoby ponieść przedsiębiorcy w przypadku błędnych decyzji czy zaniedbań na przykład wobec Urzędu Skarbowego czy swoich partnerów biznesowych.

Pomoc w likwidacji spółki

Oferta firm zajmujących się wsparciem osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obejmuje szereg różnych rozwiązań. Mamy, zatem do czynienia z niemal wszystkim, co niezbędne jest do założenia, zarejestrowania i prowadzenia firmy. Możemy spotkać się z już gotowymi do działania spółkami, które można kupić niemal jak towar w sklepie. Co więcej mogą to być spółki zarejestrowane zarówno w naszym kraju jak i poza jego granicami. Możemy również skorzystać z oferty pomocy przy rejestracji spółki. Jeżeli prowadzimy już działalność gospodarczą możemy skorzystać między innymi z usług administracyjnych czy też księgowych. Jak się jednak okazuje tego typu firmy mają w swojej ofercie nie tylko rozwiązania związane z zakładaniem, a następnie prowadzeniem różnego typu form działalności gospodarczych. Oprócz tego w takowej ofercie możemy również znaleźć pozycje mówiące o pomocy w likwidacji spółki. Innymi słowy możemy liczyć na wsparcie przy zamiarze zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej poprzez likwidacje takowej. Jak się okazuje likwidacja spółki nie koniecznie musi być taka prosta. Tu również podobnie jak w przypadku rejestracja i zakładania spółki należy wypełnić odpowiednie formalności tak, aby wszystko odbyło się sprawnie i przede wszystkim zgodnie z prawem. Jak zatem widać oferta omawianych firm może być dosłownie kompleksowa. Taka firma może towarzyszyć danemu przedsiębiorcy od samego początku aż do samego końca.

Zakładanie spółki akcyjnej

W niniejszym artykule zajmiemy się zakładaniem spółki akcyjnej. Czym jest, zatem takowa spółka akcyjna i jakie są jej podstawowe cechy, których znajomość na pewno ułatwi powołanie takowej spółki do życia? Zacznijmy od tego, kto może zawiązać spółkę akcyjną. Otóż spółka akcyjna może zostać założona przez przynajmniej jedna osobę. Spółki tego typu nie może jednak zawiązać natomiast jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku spółki akcyjnej mamy do czynienia z obowiązkiem posiadania kapitału zakładowego. Takowy kapitał wynosić powinien, co najmniej sto tysięcy złotych. Co więcej nominalna wartość jednej akcji nie może być niższa niż jeden grosz. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych nie powinna mieć kapitału zakładowego niższego aniżeli czterdzieści milionów złotych. Za zobowiązania spółki odpowiada sama spółka całym swoim kapitałem natomiast akcjonariusze nie odpowiadają z takowe zobowiązania. Podobnie jak ma to miejsce w innym rodzaju spółki kapitałowej, czyli w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna opodatkowana jest na zasadach podatku dochodowego od osób prawnych. Podobnie jest również w kontekście księgowości. Mamy, więc do czynienia z wymogiem prowadzenia pełnej księgowości. Ponadto wymagana jest publikacja rocznych raportów finansowych. Co więcej mamy tu do czynienia z wymogiem audytu. Jak zatem widać spółka ta jest o wiele bardziej skomplikowana niż najprostsze rodzaje spółek.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą działalności, która może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu dopuszczanym przez prawo chyba, że ustawa mówi inaczej. Jedynym ograniczeniem jest tutaj brak możliwości zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie przez inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne. Nie ma tu znaczenia obywatelstwo czy też siedziba. Jednak w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zasiadać wyłącznie osoby fizyczne. Spóła z o. o. jest jednym z typów spółek w przypadku, których wymagany jest tak zwany kapitał zakładowy. W tym konkretnym przypadku spółki kapitałowej, jaką jest właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to minimum pięć tysięcy złotych. Co więcej wartość nominalna udziału nie może być niższa niż pięćdziesiąt złotych. Kapitał może być wniesiony zarówno w postaci środków finansowych jak i środków trwałych. Zgodnie z prawem wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o. o. Za zobowiązania odpowiada natomiast spółka całym posiadanym majątkiem. Co ważne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. W takim wypadku spółka jest podatnikiem i opłaca podatek dochodowy od osób prawnych. Jeżeli chodzi o księgowość wobec spółki stawia się wymagania dotyczące prowadzenia pełnej księgowości.