Archive for the ‘ekonomia na codzień’ Category

Przeprowadzanie analizy makroekonomicznej

Choć nauka ekonomii stale jest poszerzana o nowe dziedziny, to w dalszym ciągu prym w niej wiodą dwie główne dziedziny, mianowicie mowa tutaj o makroekonomii i mikroekonomii. Analiza makro i mikroekonomiczne przeprowadzane są z wykorzystaniem najczęściej modeli matematycznych. Bez dorobku matematyki, współczesna ekonomia z pewnością byłaby dużo uboższa. O otaczającym nas świecie finansów i ekonomii wiedzielibyśmy zdecydowanie mniej, gdyby nie lata badań osób zajmujących się makroekonomią i mikroekonomią. Przeprowadzanie analizy makroekonomicznej może dotyczyć między innymi takich zjawisk, jak obliczanie stopy bezrobocia i czynników na niewpływających, mierzenie stopy inflacji, badania nad bilansem płatniczym, czy też wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Wyraźnie widać, że makroekonomia skupia się na zjawiskach dotyczących całej gospodarki. Z kolei przedmiotowy zakres badań mikroekonomii dotyczy zjawisk w najmniejszej możliwej skali, czyli przeciętnego konsumenta czy podmiotu gospodarczego i określanie motywacji nimi kierujących. Na analizach makroekonomii bazują najważniejsze instytucje finansowe w kraju, jak na przykład rada polityki pieniężnej. Oczywiście, jakiekolwiek daleko idące wnioski można wyciągać tylko z tych badań, co, do których nie ma wątpliwości w kwestii ich wiarygodności.

Obliczanie stopy bezrobocia w kraju

Zjawiskiem, które w większej lub mniejszej skali występuje w gospodarce każdego kraju jest poziom stopy bezrobocia. Na podstawie wyników tego jednego elementu gospodarki, można bardzo wiele powiedzieć o kondycji gospodarki danego kraju. Gdy bezrobocie jest wysokie wiadomo, że nastroje społeczne nie są zbyt dobre. Niskie zarobki, albo pozostawanie przez dłuższy czas osobą bezrobotną nie sprzyja kupowaniu kolejnych produktów i usług, co w konsekwencji wpływa na zmniejszenie popytu. Na wysokim poziomie bezrobocie cierpią nie tylko konsumenci, lecz także sprzedawcy, którzy odnotowują mniejsze zarobki i obroty, w konsekwencji do skarbu państwa trafia mniej podatków niż się początkowo spodziewano. Widać, że zjawisko bezrobocia odbija się szerokim echem w wielu aspektach codziennego życia przeciętnego mieszkańca naszego kraju. Choć zjawisko bezrobocia w gospodarce nie występuje od wczoraj, to, jak do tej pory nauki ekonomiczne nie znalazły jednego skutecznego lekarstwa na tę przypadłość. O tym, jakie środki zaradcze należy zastosować w dużym stopniu decyduje aktualna sytuacja danego kraju i uwzględnienie bardzo dużej liczby czynników, teoretycznie ze sobą niezwiązanych. W szczegółach badaniem zjawiska bezrobocia zajmuje się jedna z najważniejszych dziedzin ekonomicznych, mianowicie chodzi tutaj o makroekonomię.

Podnoszenie wyników sprzedaży

Każda działalność gospodarcza zakładana jest w jednym celu, by osiągnąć, jak największy zysk. To, co się liczy najbardziej we współczesnych korporacjach, jak również i w mikro przedsiębiorstwach to wyniki sprzedaży, które muszą być z miesiąca na miesiąc wyższe. W przeciwnym razie ciężko myśleć o podnoszeniu pozycji swojej firmy na tle konkurencji. Podnosić wyniki sprzedaży można różne sposoby. By jednak nie działać po omacku, trzeba poznać preferencje i gusta konsumenta. Istnieje wiele sposobów na bliższe poznanie motywacji kierujących naszą grupą docelową. Tym zagadnieniem w dużym zakresie zajmuje się mikroekonomia. Często brak poprawy wyników sprzedaży nie leży po stronie przedsiębiorcy, lecz wynika z wzrostu znaczenia konkurencji, która zaproponowała niższe ceny za oferowane produkty i usługi. Niebanalną rolę w podnoszeniu wyników sprzedaży odgrywa odpowiednie kreowanie wizerunki naszej marki. W poprawie naszego wizerunku wśród konsumentów może nam w bardzo wydatny sposób pomóc usługi agencji medialnej. Za niedostateczne wyniki sprzedaży najczęściej obwinia się pracowników, lecz bardzo często wina leży po stronie właściciela firmy, który nie przeprowadził odpowiednich szkoleń pracowniczych, na których mogliby poznać najlepsze aktualnie techniki sprzedaży pośredniej czy bezpośredniej.

Pozyskiwanie kapitału inwestycyjnego

By nasza firma się rozwijała potrzebujemy niewątpliwie dodatkowego kapitału inwestycyjnego. Jednak nie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą wie, w jaki sposób się do tego zabrać. Szczególnie początkujący przedsiębiorcy mogą mieć problemy z pozyskiwaniem kapitału inwestycyjnego. Jednym ze sposobów są dodatkowe wpłaty wspólników do majątku głównego spółki. Jest to wewnętrzne źródło gromadzenia kapitału inwestycyjnego. Z kolei do zewnętrznych zaliczyć powinniśmy wszelkiego rodzaju zobowiązania kredytowe, czy wpłaty inwestorów krajowych i zagranicznych. Oczywiście, żadna zewnętrzna instytucja bankowa czy podmiot gospodarczy nie powierzy nam swoich środków pieniężnych na słowo. Muszą mieć solidne podstawy, że nasza inwestycja ma szansę powodzenia, a przede wszystkim chcą się dowiedzieć, kiedy będzie można liczyć na pierwsze zyski z przeprowadzonej inwestycji. W obliczaniu ryzyka inwestycyjnego przydatne są informacje zawarte w takich narzędziach planistycznych, jak biznesplan prowadzonej działalności gospodarczej, czy też analiza finansowa za ostatni kwartał, czy ostatnie dwanaście miesięcy. Biznesplan przedsięwzięcia inwestycyjnego dołącza się najczęściej do wniosku kredytowego w postaci załącznika. Treść i objętość biznesplanu należy dostosować do wysokości wnioskowanej kwoty.

Profesjonalne doradztwo kredytowe

Produktów bankowych obecnie jest tak wiele, że osoba słabo zorientowana w tej tematyce musi podejmować decyzje po omacku nie posiadając pełnej wiedzy z tej dziedziny. By takie osoby mogły podejmować swoje decyzje kredytowe i ogólnie bankowe bardziej świadomie, powstał zawód doradcy bankowego, a nawet bardziej specjalistyczny zawód doradcy kredytowego. Gdy chcemy by otrzymane porady były w stu procentach wiarygodne i precyzyjne, powinniśmy udać się do niezależnego doradcy kredytowego. Wszystkiego rodzaju konsultanci działający przy jednej czy kilku filiach banków będą z pewnością starać się przyciągnąć nas do ich oferty, choćby u konkurencji była lepsza oferta. Za usługi profesjonalnego doradztwa kredytowego trzeba zapłacić, nie jest to usługa darmowa, jednak koszt takiej wizyty z pewnością będzie niższy niż spłata późniejszych rat i opłat dodatkowych, na które nikt nie zwrócił nam uwagi przy podpisywaniu umowy. Z usług takiego profesjonalnego doradcy kredytowego możemy korzystać w zasadzie na każdym etapie podejmowania decyzji kredytowej, oczywiście przed podpisaniem umowy kredytowej. Doradcy pomagają w wyborze najkorzystniejszego dla nich kredytu nie tylko podmiotom indywidualnym, lecz także podmiotom gospodarczym. W każdym bądź razie, gdy mamy nie wiemy, na jaki kredyt się zdecydować doradca nam pomoże.

Najważniejsze instytucje finansowe

Każdy system finansowy opierać się musi o kilka niezależnych od siebie i odpowiadających za inne funkcje instytucji pieniężnych i finansowych. Instytucje tego rodzaju mogą działać albo na obszarze jednego kraju, albo dotyczyć całej organizacji międzynarodowych, jak to jest w przypadku Unii Europejskiej. Europejski Bank Centralny jest jednym z najważniejszych organów tego rodzaju, czuwa nad prawidłową oceną budżetów krajów członkowskich. W naszym kraju jedną z najważniejszych instytucji finansowych jest rada polityki pieniężnej, w jej składzie zasiadają najlepsi finansiści i ekonomiści w kraju. Ustalają między innymi poziom stóp procentowych. Z reguły zbierają się raz na kwartał, lecz, gdy zachodzi taka potrzeba również częściej. Najważniejszym bankiem w kraju jest bez wątpienia Narodowy Bank Polski. Trzech członków tego banku mianuje Sejm, trzech Senat oraz trzech prezydent kraju. Instytucja tego rodzaju emituje pieniądz krajowy, tylko ma takie uprawnienia. W tymże krajowym banku centralnym swoje rachunki prowadzą wszystkie komercyjne banki. Z punktu widzenia rozwoju gospodarki w kraju duże znaczenie ma także giełda papierów wartościowych z siedzibą w Warszawie. Notowanych jest na niej obecnie ponad sześćset spółek. Ważnymi podmiotami działającymi na rynku są także fundusze inwestycyjne i emerytalne.

Finansowanie działalności własnej firmy

Każda działalność gospodarcza by sprawnie i płynnie funkcjonowała potrzebne są odpowiednie nakłady pieniężne. Finansowanie przedsiębiorstwa powinniśmy rozpocząć od zgromadzenia odpowiedniego kapitału zakładowego. Kapitał podstawowy jest wymagany tylko w niektórych formach organizacyjno-prawnych, jak spółki komandytowo-akcyjne czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Gdy krucho u nas z kapitałem podstawowym, wówczas należy poszukać sposobów finansowania działalności gospodarczej ze źródeł zewnętrznych. Najchętniej przedsiębiorcy zaciągają kredyty inwestycyjne, albo kredyty na start firmy. Dopiero po sześciu miesiącach od rozpoczęcia działalności, przedsiębiorca ma prawo do ubiegania się o kredyt na rachunku bieżącym firmy. Na podstawie osiąganych wyników finansowych i przepływów pieniężnych przez konto, bank ustala limit kredytowy. Pieniądze na konieczne inwestycje w firmie można także spróbować pozyskać od inwestorów, tak krajowych, jak i zagranicznych. By, jakikolwiek podmiot gospodarczy chciał nam zaufać potrzebna nam będzie aktualna analiza finansowa przedsiębiorstwa oraz profesjonalnie sporządzony biznesplan. Te dwa narzędzia planistyczne pozwolą na ocenę ryzyka inwestycyjnego przez ewentualnych inwestorów. Do wewnętrznych sposobów należą poza uzyskiwanymi zyskami netto, odpisy amortyzacyjne.

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

W każdym przedsiębiorstwie, by ocenić postępy w sprzedaży i kondycję finansową prowadzonej działalności gospodarczej, przeprowadza się analizę ekonomiczną. Teoretycznie, wyniki analizy powinny być wykorzystywane przez wewnętrzne jednostki w przedsiębiorstwie, jednak w praktyce o analizę ekonomiczną proszą również instytucje bankowe przy staraniach o kredyt obrotowy na rachunku bieżącym czy kredyt inwestycyjny, a także różnego rodzaju partnerzy biznesowi i kontrahenci współpracujący z naszą firmą. Także przy pozyskiwaniu inwestorów do naszego biznesu powinniśmy przygotować kompletną analizę poczynionych w ostatnim czasie postępów i wzrostów sprzedaży. By analiza ekonomiczna była miarodajna, i aby można było wyciągnąć z niej daleko idące wnioski i prognozy powinno opierać się na precyzyjnych i wiarygodnych informacjach. W interesie samego przedsiębiorcy jest by analiza ekonomiczna i finansowa była przeprowadzona w zgodzie ze wszystkimi wymogami stawianymi przed takim zadaniem. Zafałszowanie wyników takich analiz prędzej czy później odbije się na wynikach finansowych firmy, którą prowadzimy. Instytucje bankowe, czy inwestorzy otrzymujące do rąk kompletną analizę finansową mogą z powodzeniem, w dużym przybliżeniu ocenić rentowność danej inwestycji, czy szanse na utrzymanie się na rynku w dalszej perspektywie.

Sposoby oszczędzania pieniędzy

Zarówno pojedynczy klienci, jak i podmioty gospodarcze bardzo często narzekają na nie do końca korzystną sytuację finansową. Na przestrzeni dziejów, powstało wiele łatwych do zastosowania sposobów na więcej pieniędzy w naszym portfelu. Przede wszystkim powinniśmy wydawać nasze pieniądze z dużą dozą zdrowego rozsądku. Wydawać powinniśmy mniej niż zarabiamy. Tylko w taki sposób uda się nam utrzymać płynność finansową w dłuższej perspektywie czasu. Powinniśmy także pamiętać, że każdego z nas stać na liczne przyjemności, tylko nie powinniśmy decydować się na wszystkie jednocześnie. Oszczędzanie pieniędzy powinniśmy rozpocząć od spłaty wszystkich dotychczasowych zobowiązań. Jeżeli takowe posiadamy to powinno być naszym początkowym priorytetem. Nie ma sensu zakładać lokaty w banku czy też inwestować w fundusze gotówkowe, gdy mamy niespłacony kredyt bardzo wysoko oprocentowany. Gdy samodzielnie nie potrafimy zapanować nad naszymi wydatkami i finansami, wówczas może się okazać, że konieczna będzie wizyta u profesjonalnego i niezależnego doradcy finansowego. W oszczędzaniu pieniędzy bardzo ważną rolę odgrywa planowanie wszystkich naszych wydatków, nawet codziennych zakupów. Gdy mamy w głowie dokładną kwotę, którą możemy danego dnia wydać czy poświęcić na zakup danego produktu wówczas łatwiej nam będzie stosować się do tego.

Czynniki rynkowe wpływające na podaż

W ekonomii jednymi z najbardziej rozpoznawalnych zasad, są prawa popytu i podaży. Każdy z nas w szkole uczył się o tych dwóch zagadnieniach, miedzy innymi na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości. Zarówno na popyt, jak i na podaż wpływają pewne czynniki, które warunkują ich wzrost lub spadek. Do najważniejszych czynników warunkujących podaż należą między innymi popyt i wybrana przez producenta technologia produkcji. Wiadomo, że gdy popyt na dany produkt czy usługę jest niewielki to nie może być mowy o podjęciu decyzji przez producenta o rozpoczęciu masowej produkcji. Na podaż produktu i usług wpływają w nie mniejszym stopniu także ceny czynników produkcji. W procesie produkcyjnym wyróżnić można wiele czynników, gwałtowna zmiana jednego z nich może wydatnie wpłynąć na poziom podaży na rynku danego towaru czy usługi. Mało, kto sobie zdaje sprawę z faktu, że na podaż danego produktu czy usługi wpływają również warunki klimatyczno-przyrodnicze, lecz jest to, jak najbardziej prawda, potwierdziły to niezależne badania makroekonomiczne. Konsumpcja naturalna jest także czynnikiem, którego nie można pominąć przy wymienianiu elementów rynkowych wpływających na wysokość podaży. Z kolei na popyt w największym stopniu wpływa cena produktu, dochody konsumenta, a także ceny produktów zastępczych i uzupełniających.