Archive for the ‘ekonomia na codzień’ Category

Wskaźniki wzrostu gospodarczego

Gospodarka każdego kraju może podlegać albo wzrostowi, albo zahamowaniu. Oczywiście państwowe instytucje finansowe robią wszystko by gospodarka była, w jak najlepszym stanie. Do oceny stanu gospodarki w danym regionie czy kraju używa się wskaźników wzrostu gospodarczego na danym terytorium. Zestawianie ze sobą dynamiki i kierunków zmian w gospodarce pozwala na oszacowanie, jakości zmian w gospodarce. Punktem odniesienia przy obliczaniu poziomu wzrostu gospodarczego mogą być gospodarki innych krajów, które działają w podobnych warunkach ekonomicznych. Przy porównywaniu poziomów wzrostów gospodarczych obowiązuje zasada by porównywać podobne z podobnym, nie może zestawiać ze sobą dwie zupełnie ze sobą niepowiązane gospodarki, nieposiadające ani jednego wyraźnego punktu stycznego. Na przestrzeni kilku ostatnich dekad wypracowano wiele wskaźników, którymi mierzymy poziom wzrostu gospodarczego. Zwyczajowo przyjęło się, że najważniejszym wskaźnikiem jest produkt krajowy brutto. Na podstawie takiego wskaźnika można wskazać, które kraje są najsilniejsze na świecie pod względem stanu ich gospodarki. Skoro można tym sposobem wskazać kraje najbogatsze, w których średni poziom życia jest na najwyższym poziomie, równie dobrze można wskazać kraje trzeciego świata, czyli kraje zdecydowanie najbiedniejsze.

Tanie usługi pośrednictwa finansowego

Coraz więcej osób decyduje się na usługi firm pośredniczących w transakcjach biznesowych. Dla osób, które cenią sobie szybkość przeprowadzanych transakcji, a także ich profesjonalne wykonanie, usługi tego rodzaju będą najlepszym rozwiązaniem. Pośrednicy finansowi mogą w naszym imieniu zawierać wiele operacji z udziałem naszych środków pieniężnych bez naszej obecności. Sposobów działania tego rodzaju firm jest wiele, warto poważnie rozejrzeć się po danym rynku by wybrać tę dla nas najwygodniejszą, która zapewni nam największe możliwości rozwoju i bezpieczeństwo udanych transakcji. Przedsiębiorcy i osoby dokonujące każdego dnia wiele operacji biznesowych muszą posiadać zaufane osoby, które będą pośredniczyły przynajmniej w części zawieranych przez nich kontaktów. Jeśli jesteśmy zainteresowani usługami tego rodzaju, to może firmy o takim profilu możemy bardzo łatwo znaleźć, między innymi poprzez wpisanie do wyszukiwarki internetowej frazy tanie usługi pośrednictwa finansowego. Z pośrednikiem warto spotkać się kilka razy osobiście, by dokładniej poznać zakres świadczonych przez niego usług, tylko w taki sposób podejmiemy przemyślaną decyzję dotyczącą tego zajęcia. Pośrednik w transakcjach biznesowych jest w naszym kraju stosunkowo młodym zawodem, dlatego można przewidywać, że ich zakres usług będzie się powiększał.

Zyski z papierów wartościowych

Inwestycjami, które przynieść nam mogą bardzo zróżnicowany zysk są z pewnością inwestycje w papiery wartościowe. Wyróżnić można kilka rodzajów papierów wartościowych, wśród, których najważniejszymi są akcje, obligacje, weksle, czy listy zastawne lub warranty gwarancyjne. Popularnym miejscem, gdzie papiery wartościowe można nabywać i sprzedawać po aktualnych cenach rynkowych jest giełda papierów wartościowych, która swoją siedzibę posiada w stolicy naszego kraju, w Warszawie. Jednak zwykłe osoby nie mogą grać bezpośrednio na giełdzie. Nasze polecenia zawarcia transakcji realizowane są przez maklerów giełdowych, którzy zgrupowani są w domach maklerskich. Wybór domu maklerskiego jest bardzo ważny dla naszej wygody gry i szybkości zawierania transakcji. Jest wiele styli grania na giełdzie. Z pewnością dla osób, które transakcji giełdowych w ciągu jednej sesji wykonują kilkadziesiąt powinny zdecydować się na usługi domu maklerskiego, który będzie nam dawał największe możliwości zysków. Osoby grające kilka razy do roku inwestujące w długoterminowe instrumenty finansowe powinny się zdecydować na inny dom maklerski. Akcje są instrumentami finansowymi obarczonymi raczej dużym ryzykiem inwestycyjnym. Są to jednak papiery wartościowe, których obrót na giełdzie jest największy, zaraz po nich plasują się obligacje.

Największe instytucje finansowe

W każdym kraju działają w różnym stopniu uregulowane prawnie instytucje finansowe. Tego rodzaju instytucje działają na rynku finansowym, lecz w ich zakresie nie leży wykonywanie działalności bankowej i instytucji poza bankowych. Wobec powyższego typowe instytucje finansowe prowadzą niemal wyłącznie działalność depozytową i czynności fundamentalnie bankowe. Działalność instytucji finansowych została wyraźnie i precyzyjnie uregulowana w odpowiednich przepisach prawnych. Generalnie instytucje finansowe zostały nazwane przez ustawodawcę, jako przedsiębiorcę, lecz innego niż banki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami instytucje bankowe mają możliwość wykonywania wszystkich czynności, które zostały przyznane instytucjom finansowym, lecz z drugiej strony instytucje finansowe nie mają prawa wykonywać trzech czynności przypisanych ściśle do banków, między innymi udzielania zobowiązań bankowych. Do instytucji finansowych zaliczane są towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, czy giełda papierów wartościowych. Wszystkie te instytucje finansowe pełnią bardzo ważne funkcje w generalnym systemie finansowym danej gospodarki. Każda z tych inwestycji dają zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym duże możliwości inwestycyjne, które nie są jednak wyzbyte ryzyka inwestycyjnego.

Opodatkowanie działalności przedsiębiorstw

Prowadzoną działalność gospodarczą niezależnie od tego, jaka ona jest należy opodatkować. Przedsiębiorca ma czas na wybranie najbardziej odpowiadającej mu formy opodatkowania do końca pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego. Właściwe potwierdzenie wybranej formy opodatkowania wybiera się wysyłając wniosek do odpowiedniego urzędu skarbowego. W przypadku braku sygnalizacji, jaką formą opodatkowania chcemy zostać objęci wówczas z urzędu zostaje przypisana do takiego podatnika opodatkowanie na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej osiemnasto i trzydziesto dwuprocentowej. Poza opodatkowaniem na zasadach ogólnych każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą może rozliczyć się według podatku liniowego według skali dziewiętnastoprocentowej, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej albo podatku tonażowego. Inne zasady obejmują podatników rozliczających się z produkcji rolnej. Takie podmioty gospodarcze mają do wyboru podatek liniowy, zasady ogólne i normy szacunkowe opracowane według specjalnej tabeli norm. Warto w prowadzonym przedsiębiorstwie posiadać osobę, która będzie zajmowała się wszystkimi tymi kwestiami podatkowymi. Ordynacja podatkowa zmienia się praktycznie z roku na rok, więc osobie kierującej przedsiębiorstwem trudno za nimi nadążyć, stanowisko księgowego jest wskazane.

Zalety funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne posiadają swoje niewątpliwe zyski, lecz także mają swoje wady. Generalnie z inwestycji w fundusze inwestycyjne można zarobić więcej niż na lokatach pieniężnych i właśnie dla wielu osób ta perspektywa jest tak kusząca, że nie zwracają nawet uwagi na obecne przecież ryzyko inwestycyjne i możliwości starty części zainwestowanych środków pieniężnych. Zysk na funduszach inwestycyjnych, jak już zostało wspomniane może być wyższy niż na lokatach, poza tym ich wielką zaletą jest pełna kontrola na całym procesem inwestycji, na każdym jego etapie. W funduszach inwestycyjnych, ich uczestnik może w każdej chwili wycofać swoje jednostki uczestnictwa. Posiadane certyfikaty inwestycyjne można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Fundusze inwestycje dodatkowo można dobierać w taki sposób by spełniały, w jak największym zakresie nasze oczekiwania. Kolejną przewagą funduszy inwestycyjnych nad innymi formami powszechnych inwestycji jest fakt, że do inwestowania w ten instrument finansowy nie trzeba posiadać żadnej specjalistycznej wiedzy z tej dziedziny. Poza wymienionymi powyżej zaletami inwestycji w fundusze inwestycyjne, posiadają one oczywiście także swoje wady. Fundusze od każdej transakcji pobierają prowizję. Tak, jak przy wszystkich innych inwestycjach istnieje możliwość straty kapitału.

Kapitał obcy w przedsiębiorstwie

Każdy przedsiębiorca kieruje swoją działalnością w taki sposób, na jaki pozwalają mu warunki rynkowe. Działalność dowolnego przedsiębiorstwa może być realizowana zarówno ze środków pochodzących z kapitału własnego, jak również z kapitału obcego. Nie trzeba być wielkim ekonomistą, by wiedzieć, że zdecydowanie w lepszej sytuacji finansowej znajduje się firma, która posiada środki własne na realizację aktualnych zobowiązań czy projektów inwestycyjnych. Kapitałem własnym w przedsiębiorstwie może być na przykład odpis amortyzacyjny wspólników, dofinansowanie ze środków własnych przedsiębiorców i wspólników, czy finansowanie z wypracowanych zysków netto. Jednak nie zawsze udaje się taki zysk otrzymać, czy też odpisy amortyzacyjne nie są wystarczające. W takich sytuacjach przedsiębiorcy sięgają najczęściej do źródeł zewnętrznych. Najczęściej posiłkują się kredytami i pożyczkami bankowymi. Jest to niewątpliwie dobry sposób na tymczasowe poradzenie sobie z problemami. Każdy przedsiębiorca powinien jednak wiedzieć, że jest furtka na krótką metę i bardzo szybko trzeba znaleźć inny sposób na poprawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Pozytywnym impulsem dla niektórych działalności gospodarczych może się okazać pozyskanie inwestorów. Inwestorem, który przejmuje ponad pięćdziesiąt procent udziałów nazywa się strategicznym.

Dopłaty wspólników do majątku firmy

Jedną z opcji dotyczących finansowanie przedsiębiorstwa są dopłaty z majątków indywidualnych wspólników. Oznacza to, że powiększany jest w ten sposób majątek podstawowy. Jest to dobry pomysł pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy posiadają możliwość i chęć zastosowania tej formy finansowania. Z pewnością pod wieloma względami jest sposób finansowania tylko i wyłącznie na krótką metę, lecz warto z niego skorzystać, gdy nie ma innej możliwości. Dopłaty do majątku podstawowego mogą być dokonywane na kilka sposobów. Gdy formą organizacyjno[-prawną prowadzonej działalności gospodarczej jest jeden z rodzajów spółek osobowych, wówczas warto sporządzić uchwałę spółki, w której będzie wskazane, kto, ile, i na jaki okres włożył do majątku spółki dodatkowy wkład. Właściciel może ze spółką zawiązać także umowę pożyczki. W tych kwestiach kodeks prawa handlowego przewiduje określone uregulowania. Gdy prowadzona jest indywidualna działalność gospodarcza, wówczas wkładem własnym będą prywatne środki za pomocą, których realizujemy dane inwestycje. Innymi sposobami finansowania działalności gospodarczej w kapitale własnym są zyski przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość finansowania działalności z odpisów amortyzacyjnych wspólników. Każde przedsiębiorstwo ma indywidualne sposoby na utrzymanie płynności finansowej.

Finansowanie przedsiębiorstwa z zysku netto

Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza jest efektywna i posiada rokrocznie zyski netto na wysokim poziomie oznacza to, że jest ono zdolne do samofinansowania. Kapitał każdego przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości możemy podzielić na własny i obcy. Samofinansowanie z zysku netto należy do kapitału własnego, oprócz finansowania z dopłat wspólników i odpisów amortyzacyjnych. W regularnym poprawianiu dotychczasowych wyników finansowych może nam pomóc analiza finansowa i ekonomiczna prowadzonej działalności gospodarczej. Tylko dzięki tym narzędziom możemy poznać mocne i słabe strony naszej firmy. Wówczas posiadając tak rzetelne i potwierdzone informacje tylko do wspólników będzie należała decyzja, czy zajmą się umacnianiem zalet swojej działalności czy też postawią na wyeliminowanie wad. Do finansów każdego przedsiębiorstwa należy podchodzić w indywidualny sposób. Diagnozę można postawić po szczegółowych badaniach wielu czynników, które mają pośredni bądź bezpośredni wpływ na osiągany zysk netto. Jednak rokroczna analiza finansowa pozwoli przewidzieć zdarzenia, które mogłyby zachwiać naszą pozycją na rynku. Działalność firmy można także finansować ze środków z kapitału obcego, jak zobowiązania kredytowe, czy wpłaty od inwestorów. Finansowanie z zysku netto jest najzdrowszą opcją dla firmy.

Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie

Wielu osobom może wydawać się przy prowadzeniu działalności gospodarczej największe znaczenie ma osiągany zysk netto. Jeżeli zysk netto będzie rokrocznie na odpowiednim poziomie to uda się prowadzić sprawnie działalność firmy. Prawda jest jednak nieco inna. Wielu ekonomistów podkreśla ogromną rolę, jaką posiada utrzymywanie płynności finansowej na odpowiedniej stopie. Gdy w naszym przedsiębiorstwie tracimy płynność finansową nagle okazuje się, że tracimy grunt pod nogami. Partnerzy biznesowi i dostawcy przerywają swoje dostawy, a to wiąże się z załamaniem całej struktury, na jakiej była oparta firma. By uniknąć takiej sytuacji trzeba umieć ją przewidzieć. W tym celu w każdym przedsiębiorstwie powinna być przeprowadzana przynajmniej raz na kilka la analiza finansowa. Najlepiej by była przeprowadzana rokrocznie. Tylko w ten sposób będziemy mogli ocenić w racjonalny sposób nasze ostatnie posunięcia gospodarcze i w miarę możliwości skorygować je w przyszłości. Innym sposobem na uniknięcie kryzysowej sytuacji jest możliwość zaciągnięcia zobowiązania kredytowego do bezpiecznego limitu. Kredyty na rachunku bieżącym nie są przyznawane jednak nowym przedsiębiorcom na rynku. O taki kredyt można się starać, po kilku miesiącach od rozpoczęcia prowadzenia działalności, czyli, gdy da się rozpoznać średnie przychody firmy.