Archive for the ‘etapy zakładania firmy’ Category

Cechy spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna różni się nieco do spółki komandytowej. Jakie są to różnice? Postaramy się to pokrótce omówić w niniejszym artykule. Otóż w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej mamy do czynienia z wymogiem występowania minimum dwóch wspólników. Co najmniej jeden ze wspólników musi być komplementariuszem. Takowy wspólnik podobnie jak to było w przypadku spółki komandytowej odpowiada całością swojego majątku za zobowiązania spółki. Również, co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki, a ponadto może reprezentować spółkę jedynie, jako pełnomocnik lub prokurent. Wspólnikami w spółkach komandytowo-akcyjnych mogą być zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne. W odróżnieniu od innych rodzajów spółek osobowych w tym spółki komandytowej w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej mamy do czynienia z minimalnym kapitałem zakładowym. Mowa tu o sumie pięćdziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o opodatkowanie spółka komandytowo-akcyjna powinna prowadzić oddzielne konto dla akcjonariusza, a oddzielne dla komplementariusza. Spółka, jako taka nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Płatnikami natomiast są jej wspólnicy. Podobnie jak w przypadku spółki komandytowej w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej mamy do czynienia z wymogiem prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości. Jak zatem widać obydwa typy spółek mają cechy wspólne jak i kilka zasadniczych cech odróżniających je od siebie.

Cechy spółki komandytowej

Jeżeli mówimy o spółkach prawa handlowego, a dokładnie o spółkach osobowych nie możemy zapomnieć o spółkach komandytowych. Jakie są podstawowe cechy charakterystyczne dla spółek komandytowych? Zacznijmy od wspólników. Otóż pod tym względem spółka jest dość wyjątkowa. Otóż spółkę komandytową mogą utworzyć, co najmniej dwaj wspólnicy, z których jeden jest tak zwanym komandytariuszem, a drugi tak zwanym komplementariuszem. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, iż komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej tylko do tak zwanej sumy komandytowej. Komplementariusz natomiast odpowiada za zobowiązania danej spółki komandytowej całym swoim majątkiem. Jeżeli chodzi o kapitała zakładowy to ogólnie rzecz biorąc nie mamy do czynienia z wymaganym kapitałem w ogólnym znaczeniu tego słowa. Mamy natomiast do czynienia z tak zwaną sumą komandytową, której pojęcie nie jest tożsame z pojęciem kapitału zakładowego. Suma komandytowa jak już to było wspominane na początku przy opisie dwóch typów wspólników występujących w tym rodzaju spółki osobowej jest pojęciem abstrakcyjnym używanym jedynie do opisu ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytariusza. Jeżeli chodzi o podatki zgodnie z prawem podatnikami w tym przypadku są wspólnicy, a nie spółka. Przychody uzyskiwane przez wspólników traktowane są jak przychody pochodzące z działalności gospodarczej. Wymagane jest też prowadzenie pełnej księgowości.

Działanie spółki partnerskiej

Jednym z rodzajów spółek osobowych jest spółka partnerska. Jest to spółka utworzona przez partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu. Co więcej partnerami mogą być jedynie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Istniej oczywiście odpowiedni spis określający, jakie zawody możemy nazywać wolnymi zawodami. Jako przykład takowych wolnych zawodów można wymienić zawód adwokata, doradcy podatkowego, radcy prawnego, tłumacza przysięgłego czy maklera papierów wartościowych. Jakie są inne cech spółki partnerskiej? Otóż w przypadku zakładania spółki tego typu nie jest wymagany kapitał zakładowy. Mamy tu, zatem do czynienia z sytuacją podobną do tej, z jaką mamy do czynienia w przypadku innego rodzaju spółki osobowej, a mianowicie spółki jawnej. Tam również nie mieliśmy do czynienia z wymogiem posiadania kapitału zakładowego. Jeżeli chodzi o podatek mamy tu do czynienia z podatkiem dochodowym od osób fizycznych jak i podatkiem liniowym. Co ważne w przypadku spółki partnerskiej mamy do czynienia z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości. Warto tu zauważyć, że w przypadku niektórych innych typów spółek możemy mieć do czynienia z możliwością prowadzenia tak zwanej księgowości uproszczonej. Jak zatem widzimy spółka tego typu jest pod wieloma względami spółką wyjątkową. Wystarczy w tym kontekście przypomnieć, iż mogą ją tworzyć tylko i wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania wolnych zawodów.

Charakterystyka spółki jawnej

Spółka jawna jest jednym z typów spółek rozumianych zgodnie z prawem handlowym. W ramach prawa handlowego wyróżniane są dwa podstawowe typy spółek, a mianowicie spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Omawiana w niniejszym artykule spółka jawna jest spółką osobową. Przejdźmy teraz do krótkiej charakterystyki takowej spółki jawnej. Wspólnikami w spółkach jawnych mogą być zarówno osoby prywatne jak i osoby fizyczne. Kolejną ważną cechą dotyczącą zakładania takowego rodzaju spółki jest brak wymaganego kapitału zakładowego. Jest to cecha odróżniająca spółkę jawną od kilu innych typów spółek w przypadku, których takowy kapitała najczęściej w postaci środków finansowych jest przez przepisy prawne wymagany. Idąc dalej warto wspomnieć o odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Otóż w przypadku spółki jawnej każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania danej spółki. Poza tym odpowiedzialność takowa jest w tym przypadku solidarna. Każdy odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie z pozostałymi wspólnikami całym majątkiem własnym. Solidarność takowa dotyczy zarówno wszystkich wspólników jak i samej spółki. Zgodnie z przepisami spółka jawna nie jest podatnikiem. Podatnikami natomiast bezwzględnie są wspólnicy danej spółki jawnej. W przypadku wspólników mamy do czynienia z podatkiem dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnym do przychodów lub liniowym. W przypadku takowej spółki możemy mieć do czynienia z kilkoma rodzajami księgowości.

Zasady funkcjonowania spółki cywilnej

Jednym z typów spółek, jakie możemy wyróżnić w polskim prawie jest spółka cywilna. Zgodnie z nazwą jest to spółka funkcjonująca w oparciu o przepisy prawa cywilnego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa jest to jedyna spółka działająca zgodnie z tego typu przepisami. Przejdźmy teraz do krótkiego opisu tego rodzaju spółki. W skład spółki cywilnej może wchodzić nie więcej niż dwie czy trzy osoby. Dokładnie rzecz biorąc mówimy tu o dwóch czy trzech wspólnikach. Takowymi wspólnikami w spółkach cywilnych mogą być zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne. Jeżeli chodzi o wkład do spółki nie ma w przepisach określonego minimalnego pułapu takowego wkładu. Poszczególni wspólnicy wnoszą do spółki to, czym dysponują. Mogą to być, zatem środki pieniężne jak i na przykład infrastruktura, usługi czy wiedza związana z zapotrzebowaniem danej spółki. Co ważne w kontekście takowej spółki to odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Otóż za takowe zobowiązania spółki jej wspólnicy odpowiadają wspólnie w równym stopniu. Co więcej za wspominane zobowiązania danej spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają w równym stopniu zarówno mieniem należącym do spółki jak i majątkiem indywidualnym. Jeszcze jednym ważnym aspektem jest kwestia podatków. Spółka tego typu nie jest przedsiębiorstwem, zatem podatek dochodowy płacą wspólnicy, a nie spółka cywilna. Sama spółka natomiast płaci podatek od towarów i usług, czyli VAT.

Rodzaje spółek kapitałowych

Zanim przejdziemy do spółek kapitałowych i ich rodzajów warto wspomnieć o bardziej ogólnym podziale tego typu form prowadzenia działalności gospodarczej. Mowa tu o podziale na spółki prawa cywilnego oraz spółki prawa handlowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mamy obecnie do czynienia jednym typem spółek prawa cywilnego, czyli spółkami cywilnymi oraz dwoma podstawowymi typami spółek prawa handlowego, czyli spółkami osobowymi oraz kapitałowymi. Spółki osobowe wyróżniamy cztery. Mowa tu o spółkach komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich oraz jawnych. Natomiast, jeżeli chodzi o tytułowe rodzaje spółek kapitałowych mamy do czynienia z dwoma podstawowymi, czyli ze spółką akcyjną oraz ze spółką z o. o. czyli spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Przejdźmy do krótkiej charakterystyki tych dwóch spółek. Otóż spółka akcyjna jest taka forma działalności, której funkcjonowanie zgodnie z nazwą opiera się na obiegu akcji. Akcje są emitowane przez spółkę natomiast jej posiadaczy nazywamy akcjonariuszami. Drugi typ spółki kapitałowej, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tworzona jest przez jedną lub kilka osób. Takowe osoby nazywane są wspólnikami. Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania danego przedsiębiorstwa zgodnie z nazwą w ograniczonym zakresie. Spółki tego typu spotykane są w wielu krajach europejskich, a co za tym idzie również w Polsce.

Typy spółek osobowych

Istnieje wiele różnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Do takowych form możemy zaliczyć również spółki. Jednak jak nie trudno się domyśleć również samych spółek czy dokładnie rzecz biorąc typów spółek może być wiele. Najbardziej ogólny podziała opiera się na wyróżnieniu dwóch typów spółek. Mowa tu o spółkach osobowych oraz spółkach kapitałowych. W niniejszym artykule zgodnie z jego tytułem zajmiemy się spółkami cywilnymi, a dokładnie rzecz biorąc wymienimy wszystkie typy takowych spółek. Ogólnie rzecz biorąc możemy wyróżnić cztery typy spółek osobowych. Mówimy tu o spółkach jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz o spółkach partnerskich. Jednak według niektórych klasyfikacji do spółek osobowych zaliczamy również spółki cywilne. Różnica polega na tym, iż spółka cywilna jest w myśl przepisów spółką prawa cywilnego. Dokładnie rzecz biorąc jest to jedyna spółka wyróżniania w ramach prawa cywilnego. Pozostałe cztery, czyli spółka jawna, spółka partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna są spółkami wyróżnianymi w ramach przepisów prawa handlowego. Warto również zauważyć, iż spółki kapitałowe wyróżniane są w ramach prawa handlowego. W takim wypadku spółka cywilna może stanowić oddzielny typ spółki, ponieważ jak to już było wspominane, jako jedyna jest spółką w rozumieniu prawa cywilnego, a nie jak pozostałe w ramach prawa handlowego. Jak zatem widać faktycznie mamy do czynienia z kilkoma różnymi typami spółek.

Składki płacone przez firmy

Jednym z bardzo ważnych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest opłacanie wszystkich niezbędnych podatków oraz składek. W tym artykule zajmiemy się składkami odprowadzanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak się okazuje w ZUS przedsiębiorca odgrywa podwójną rolę. Z jednej strony jest płatnikiem, a z drugiej występuje, jako ubezpieczony. Zajmijmy się jednak dokładniej samą składką. Potocznie takowa składka jest określana, jako składka ZUS. Nazwa ta nie odzwierciedla jednak wszystkich aspektów składki, jaką w imieniu swoim oraz swoich pracowników wnosi przedsiębiorca. Co zatem tak naprawdę składa się na takową składkę? Otóż mamy tu do czynienia z kilkoma elementami. Po pierwsze jest to ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Kolejnym elementem jest również obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Daje ono możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy lekarskiej w przypadku choroby czy też wypadku. Idąc dalej warto wspomnieć o ubezpieczeniu chorobowym, które dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Daje ono prawo do korzystania z zasiłku w przypadku choroby. Następnym elementem jest składka na Fundusz Pracy. Dzięki tym składkom Urzędy Pracy mogą finansować zasiłki dla bezrobotnych jak i różnego typu szkolenia i tak dalej. Kolejnym elementem jest składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składka ta jest opłacana jedynie za pracowników. Sam przedsiębiorca nie płaci jej za siebie.

Wady firmy jednoosobowej

Firmy jednoosobowe, czyli takie w przypadku, których jedna osoba jest właścicielem, szefem i pracownikiem posiadają szereg zalet. Jednak wszędzie tam gdzie spotykamy zalety możemy również spotkać i wady. Podstawową wadą takowej jednoosobowej działalności gospodarczej jest właśnie to, iż właściciel takiej firmy jest sam odpowiedzialny za wszystko. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem takowej firmy muszą zostać załatwione przez niego. Jeżeli więc jakaś sprawa nie zostanie załatwiona, a jakaś praca wykonana odpowiednio na czas może mieć pretensję wyłącznie do siebie. Brak osób, na które można by przenieść część odpowiedzialności może prowadzić do stresu, który jak wiadomo jest wrogiem każdego biznesmena czy przedsiębiorcy. Oczywiście takowy problem można częściowo rozwiązać. Otóż nie ma przymusu by za wszystkie sprawy związane z prowadzeniem firmy odpowiadać osobiście. Jeżeli na przykład nie czujemy się na siłach by prowadzić samodzielnie księgowość zawsze możemy skorzystać z usług firm zewnętrznych. Takowe usługi firm zewnętrznych mogą dotyczyć szeregu innych zagadnień. Może to być pomoc administracyjna, prawna czy na przykład związana z ofertą wirtualnego biura. Oczywiście wszystko to związane jest z odpowiednimi kosztami, jakie trzeba będzie ponieść. Tak czy inaczej prowadzenie takowej jednoosobowej działalności może być zarówno opłacalne jak i może wymagać ogromnych nakładów pracy i czasu.

Podstawowe zalety samozatrudnienia

Jedną z popularnych form zatrudnienia jest obecnie samozatrudnienie. Mowa tutaj o zakładaniu działalności gospodarczej, w której jedna osoba jest jednocześnie pracodawcą oraz pracownikiem. Takowa forma zatrudnienia ma kilka zasadniczych zalet i właśnie o takowych zaletach będziemy w niniejszym artykule mówić. Zacznijmy, zatem od tego, iż założenie takowej firmy może być stosunkowo proste. Może nie da się tego wciąż załatwić w jednym okienku, ale może to zająć mniej niż mogłoby się wydawać. Ogólnie rzecz biorąc wystarczyć może wizyta w jednym czy dwóch urzędach. Poza tym zaletą takiej formy działalności gospodarczej jest to, iż jest ona wspierana przez państwo między innymi poprzez programy finansowe czy też ulgi. Chodzi tu o promowanie takowej formy zatrudnienia, jako lekarstwo na wciąż wysokie bezrobocie. Również samo prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej może być korzystne dla takowej osoby. Chodzi tu o fakt, iż sami jesteśmy sobie przysłowiowym sterem i okrętem. Wszystko zależy od nas, a zatem nie musimy się obawiać, iż nasi pracownicy na przykład nie wywiążą się z powierzonych im zadań w taki sposób jak to zostało im zlecone. Poza tym wszystkie zyski są przeznaczone wyłącznie dla właściciela takowej działalności. Nie musimy, zatem martwić się o opłacenie pensji pracowniczych czy też o podział zysków ze wspólnikami. Oczywiście takowe zalety mogą być również w niektórych sytuacjach wadami.