Archive for the ‘etapy zakładania firmy’ Category

Nazwa dla firmy

Kiedy myślimy o otworzeniu własnej działalności gospodarczej, niemal od razu przychodzi nam na myśl dochodowy biznes, o którym od dawna marzyliśmy. Zazwyczaj bowiem tak jest, że osoby, które myślą o tym, by otworzyć własną firmę, mają skonkretyzowane plany na przyszłość. Problem jednak pojawia się w takiej sytuacji, kiedy nie mamy pomysłu na to, w jaki sposób nazwać swoją działalność gospodarczą, aby logo stało się dodatkowym atutem naszej działalności gospodarczej. Warto zatem dokonać szczegółowej analizy naszego przedsięwzięcia i dopiero w oparciu o uzyskane informacje dokonać próby znalezienia nazwy. Dla przykładu – jeśli posiadamy mały, osiedlowy sklepik przy ulicy Bajkowej, można go nazwać – mini market Bajka. Zaletą tej nazwy jest to, że klienci bez większego zastanowienia będą wiedzieli, po co można do nas przyjść. Z kolei , jeśli otwieramy salon piękności, zapewne dobrze jest umieścić w nazwie słowa – spa, luksus, uroda i tym podobne. Zawsze powinno być słowo klucz, które będzie istotną informacją dla klientów, którzy będą poszukiwać usług profesjonalnych na rynku. Nazwa firmy powinna rzecz jasna być przemyślana i najlepiej, jeśli skonsultujemy ją z kimś doświadczonym, bądź też można zrobić mini sondę, która polega na pytaniu wszystkich znajomych o ich odczucia w tym temacie. Z całą pewnością chwytliwa nazwa jest istotnym elementem każdego nowo powstającego na rynku biznesu.

Pieczęć firmowa nowej firmy

Zanim firma podejmie profesjonalną działalność gospodarczą, która jest celem powstania podmiotu gospodarczego, potrzebuje wykonania firmowej pieczątki. Usługa tego typu wcale nie jest skomplikowanym zabiegiem. Bardzo wiele punktów ksero świadczy tego rodzaju usługi. Warto jednak dokładnie wiedzieć, co powinno znajdować się na pieczątce, by budziła ona szacunek wśród klientów, jak również zaufanie, które jest absolutnie niezbędnym czynnikiem, by przedsiębiorca mógł się rozwijać dynamicznie na rynku. Warto wiedzieć, że nie licząc pieczątek, które są obowiązkowe, generalnie przepisy prawne nie wymagają ich posiadania. Trzeba jednak być uwrażliwionym na fakt, że posiadanie firmowej pieczątki niezwykle usprawnia działalność firmy. Klienci intuicyjnie przyznają większe zaufanie podpisowi, który został złożony na pieczątce, niż takiemu, który stanowi tylko i wyłącznie odręczny podpis. Z całą pewnością pieczątka jest też wygodna, jeśli chodzi o adresowanie pismu urzędowych do różnych instytucji, gdzie nie ma konieczności odręcznego wpisywania adresu. Warto wiedzieć, że na pieczątce firmowej nie musi już znajdować się numer REGON lub też PESEL. Zawsze jednak warto zwrócić uwagę na to, by na pieczątce znajdował się szybki kontakt, czyli bezpośredni numer telefonu do osoby, która jest podmiotem widniejącym na pieczęci. Rzecz jasna powinna tu widnieć także nazwa firmy, jak również jej pełny adres.

Numer Identyfikacji Podatkowej i spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego kierują wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą, kiedy podmiot gospodarczy uzyska NIP jest zobowiązany do posługiwania się nim we wszystkich sprawach, które wiążą się z urzędem skarbowym. Chodzi tu o sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych, jak również pozostałych czynności, które są nieodzownie wpisane w prowadzenie działalności gospodarczej. Numer identyfikacji państwowej powinien być także widoczny we wszystkich możliwych miejscach, jak również informacjach, które mogą w jakikolwiek sposób identyfikować firmę, bądź też odnosić się do jej tożsamości. Chodzi tu w szczególności o faktury VAT, pisma urzędowe, wizytówki, papier firmowy, pieczątki, jak też o stronę internetową. Ciekawostką jest, że dla firm , które świadczą usługi zarówno w kraju, jak również poza jego granicami, został stworzony unijny NIP, który jest tożsamy z krajowym. Jedyną różnicą jest to, że został on poprzedzony literami – PL, które w przypadku naszego państwa symbolizują Polskę. Z tego też względu od daty – 1 stycznia 2007 roku podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski są zobowiązane do posługiwania się tylko i wyłącznie numerem identyfikacji podatkowej. NIP stał się zatem numerem, po którym dokonuje się identyfikacji podmiotów, które są uczestnikami obrotu gospodarczego również w instytucjach, które nie mają nic wspólnego z urzędem skarbowym.

NIP w jednoosobowych firmach

Obowiązek ewidencji podatkowej został nałożony przez przepisy prawne wraz z datą – 1 stycznia 1996 roku, co oznacza, że osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, gdyż na podstawie odrębnych przepisów są one płatnikami podatku od towarów i usług, lub też tylko podatku dochodowego, muszą posiadać swój własny numer identyfikacji podatkowej. NIP, to ciąg dziesięciu cyfr, który każdemu podmiotowi jest nadawany dożywotnio. W przypadku firm jednoosobowych numer identyfikacji podatkowej jest ten sam, który posiada właściciel firmy, czyli tak zwana osoba fizyczna. Nawet jeżeli taka osoba będzie zakładała kolejne jednoosobowe podmioty gospodarcze, również i w takiej sytuacji NIP będzie taki sam dla każdej z tych firm, niezależnie od ich ilości. W przypadku zaś powstania spółki prawa handlowego, NIP, który firma otrzymuje wygasa wraz z momentem likwidacji spółki. Przedsiębiorcy indywidualni, jak również wspólnicy spółki cywilnej, zgłaszają działalność do ewidencji działalności gospodarczej na wniosku zintegrowanym, który uwzględnia też w swojej treści prośbę o nadanie numeru identyfikacji podatkowej. W przypadku spółek cywilnych indywidualnej rejestracji podlegają osoby, które dokonały jej zawiązania. Po podpisaniu umowy takiej spółki, wspólnicy występują o nadanie numeru identyfikacji podatkowej do urzędu skarbowego, który jest właściwy dla siedziby spółki.

Koszty w działalności gospodarczej

Aby urząd skarbowy miał podstawę do tego, by uznać zakup za koszt, jaki jest potrzebny podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, trzeba móc to ocenić w takiej perspektywie, czy koszt ten został poniesiony w związku z uzyskanym przychodem, bądź też dla zachowania źródła utrzymania. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane sporządzić na dzień pierwszego stycznia każdego roku spis , w którym umieszcza się posiadane towary handlowe, materiały oraz surowce, półwyroby, produkcję w toku, również wyroby gotowe, jak też braki oraz odpady. Jeśli wpisze się je do remanentu, stają się one wówczas kosztami firmy, które będzie można uwzględnić przy rozliczeniu rocznym. Przedsiębiorca może wpisać do ewidencji środków trwałych wszelkie sprzęty, urządzenia, jak również maszyny, choćby właściciel firmy nie posiadał nigdy żadnego dowodu na ich zakup. Jeżeli firma nie posiada żadnych dokumentów, które mogą poświadczyć wysokość ceny tego rodzaju składników, wystarczy wówczas wpisać rynkową cenę brutto, co pozwoli w przyszłości uzyskać odpisy amortyzacyjne. Przepisy mówią natomiast, że jeżeli wartość poszczególnych składników będzie zamykała się w kwocie trzech i pół tysiąca złotych, wówczas amortyzacja musi zostać dokonana jednorazowo. Zatem kupując przedmioty, mające na celu prowadzenie działalności gospodarczej, musimy pamiętać, by odpowiadały one charakterowi naszej działalności.

Przychody w nowej firmie

Przychodem w szeroko rozumianej działalności gospodarczej jest tak zwany przychód należny, czyli taki, którego nawet podmiot prowadzący działalność gospodarczą fizycznie nigdy nie otrzymał. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że dla osób, które są płatnikami podatku od towarów oraz usług , przychodem jest przychód brutto, który pomniejszono o podatek od towarów i usług, wówczas właśnie będziemy mogli mówić o przychodzie. W przypadku podmiotów gospodarczych oraz osób, które są zwolnione z obowiązku płacenia VAT jest to także przychód brutto. Jeśli zaś chodzi o datę powstania przychodu, dobrze jest pamiętać, że jest to ten dzień, w którym nastąpiło fizyczne wydanie towaru, wykonania usługi, lub też częściowego wykonania usługi, czy też zbycia praw majątkowych na rzecz podmiotu, który występuje w roli klienta. Dobrze jest także, by nie nastąpiło to później, niż chwili zapłaty za tego typu usługę, bądź też wystawienia rachunku. W sytuacji, gdy podmiot gospodarczy wynajmuje lokal innemu podmiotowi, co przecież często się zdarza, bowiem właściciele firm dążą do tego, by zmniejszyć swoje koszty utrzymania, wówczas można mówić o przychodzie na dzień wymagalności należności za wynajem, którym to jest chwila zapłaty. Jeśli zaś jeden podmiot nieodpłatnie udostępnia drugiemu podmiotowi lokal do użytkowania, w takiej sytuacji przychód występuje po stronie tego podmiotu, który nieodpłatnie korzysta z użyczonej mu nieruchomości.

Działalność gospodarcza i AGD

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zamierza zająć się sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego, powinien znać podstawowe zasady, które regulują tego rodzaju działalność. Warto bowiem podkreślić, że ze względu na dbałość o środowisko , handel tego rodzaju artykułami jest obwarowany nieco szerszymi przepisami, niż inny rodzaj działalności gospodarczej. Dobrze jest zatem wiedzieć, że wraz z nastaniem daty dnia 1 lipca 2006 roku sprzedawcy AGD mają obowiązek przyjmowania od osób nabywających nowy sprzęt starego sprzętu. Te zobowiązania wynikają bowiem z ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym. Punkty serwisowe mają obowiązek przyjąć tego typu sprzęt, jeśli okaże się, że nie da się go więcej naprawić i tego rodzaju czynność ma charakter nieodpłatny. Również obowiązkowe jest zbieranie baterii, gdzie przepisy mówią, że wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 25 metrów kwadratowych obowiązkowo muszą zbierać baterie. Na mocy ustawy obowiązkiem tym są obwarowane te podmioty, które wprowadzają na polski rynek baterie. Chodzi tu zarówno o producentów baterii, jak też o te firmy, które zajmują się dystrybucją baterii. Warto wiedzieć, że tego typu firmy, które zajmują się produkcją oraz wprowadzaniem baterii na polski rynek są zobligowane do przekazania jednej tysięcznej swoich dochodów na cele ekologiczne. Idea ta zdaje się być w zupełności słuszna, jeśli pomyślimy o procesie recyklingu.

Sprzedaż wysyłkowa w firmie

Sprzedaż wysyłkowa jest nowym rodzajem prowadzenia działalności gospodarczej, która stawia coraz prężniejsze kroki. Dokonuje się ona głównie za pomocą internetu, choć nie tylko, bowiem bardzo powszechna jest także sprzedaż za pomocą zamówień telefonicznych lub też katalogów. Sprzedaż wysyłkowa ma swoje niezwykle mocne strony, którymi są na przykład zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej, co dotyczy towarów za które zapłata następuje za pośrednictwem urzędu pocztowego lub też banku. Równie dużym atutem jest brak konieczności wynajmowania lokalu, który musiałby odpowiadać potrzebom odwiedzających firmę klientom. Tego typu sytuacja wiąże się zarówno z utrzymaniem lokalu, jak również zatrudnieniem personelu, co generuje dodatkowe koszty. W przypadku sprzedaży wysyłkowej największym atutem firmy są opinie klientów, którzy budują zaufanie do marki. Oczywistym jest, że internauci przywiązują niezwykłą wręcz wagę do opinii o danej firmie, co jest jak najbardziej naturalne. W przypadku sprzedaży wysyłkowej równie mocnym atutem, co opinie będzie atrakcyjna witryna, która charakterologicznie odpowiada działalności. Na przykład jeśli dany podmiot gospodarczy specjalizuje się w sprzedaży karmy dla zwierząt, strona internetowa sklepu powinna odzwierciedlać tego rodzaju działalność. Dobrze jest pamiętać, że osoby, które poszukują konkretnych artykułów przejrzą co najmniej kilka stron przed tym, zanim zdecydują się na konkretnego sprzedawcę.

Produkt dla klienta

Podmiot, który zakłada działalność gospodarczą powinien mieć świadomość, jak funkcjonuje umysł potencjalnego klienta, do którego jest skierowany produkt lub usługa, jaką oferuje dana firma na rynku. Wszystkie działania szanującego się przedsiębiorcy powinny być wciąż skierowane na poznawanie potrzeb klienta, zdobywanie informacji w jaki sposób go pozyskać, jak również wykreować w jego wyobraźni potrzebę zakupu, która stanie się rzeczywistością. Biorąc pod uwagę tego typu okoliczności, niezwykle sensownie jest wiedzieć, czym kieruje się klient, jeśli chodzi o wybór konkretnego artykułu. Zatem warto wiedzieć, że aby klient zechciał zapłacić za dany produkt musi mieć świadomość, że uzyska proporcjonalnie do ceny, którą za niego zapłaci, wymierne korzyści. Istotnym aspektem jest także cena, która dla klienta powinna być uzasadnioną stratą, w zamian za którą uzyska on oczekiwaną korzyść. Rolą dobrego handlowca jest zatem przekonanie klienta, że chociaż będzie on musiał zainwestować, to jednak uzyska za to coś, co może poprawić nawet jakość jego życia. Istotne jest także, by produkt, który oferuje firma był łatwo dostępny dla klienta, co jest rolą przedsiębiorcy. Zapewnienie, że produkt wyjdzie z hurtowni i będzie on dostępny dla klienta. Równie istotnym czynnikiem jest promocja, która jest formą komunikacji pomiędzy klientem a sprzedawcą. Promocja oraz reklama ma za zadanie utrwalenie w świadomości klienta wizerunku produktu.

Dobry wspólnik w firmie

Każdy, kto rozpoczyna działalność gospodarczą, niezwykle często staje przed dylematem, który brzmi – otwierać firmę samemu, czy też ze wspólnikiem, który pomoże nam udźwignąć ciężar odpowiedzialności związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Trudno stwierdzić w sposób bezsprzeczny oraz całkowicie obiektywny, która z tych dwóch opcji jest bardziej korzystna dla prowadzenia działalności gospodarczej. Z całą pewnością posiadanie wspólnika jest o tyle korzystne, że jest on dodatkową osobą, która dzieli z nami zarówno ryzyko, jak i też sukces finansowy. Tak przynajmniej powinno być. W praktyce jednak bywa z tym różnie, bowiem czasem można przyjąć do spółki kogoś, kto nie będzie wypełniał obowiązków wobec firmy, zaś będzie rościł sobie udziału w zyskach, co z punktu widzenia sytuacji prawnej będzie słuszne. Najgorszą jednak opcją jest sytuacja, kiedy nasz wspólnik zdefrauduje kapitał zakładowy firmy i tym samym nas zrujnuje finansowo. To jest rzecz jasna najbardziej mroczny z możliwych scenariuszy, który na szczęście sprawdza się dość rzadko. Warto jednak w tak kluczowych decyzjach, jak wybór wspólnika zachować zdrowy rozsądek, który sprawi, że unikniemy kłopotów finansowych. Jeśli jednak zdecydujemy się na poprowadzenie działalności gospodarczej wraz ze wspólnikiem, z całą pewnością powinna to być osoba zaufana. Być może takim człowiekiem powinien być członek rodziny lub przyjaciel.