Podstawowe rodzaje ubezpieczeń

W życiu każdego z nas mogą zdarzyć się sytuacje, w których dotknie nas niespodziewane zdarzenie, w wyniku którego poniesiemy dotkliwą szkodę. Szkoda może dotyczyć naszego majątku, a także naszej osoby. W wyniku szkody majątkowej możemy utracić daną rzecz, zarówno wskutek zniszczenia jak i kradzieży, bądź też ich naprawa pociągnie za sobą bardzo duże wydatki. Szkoda majątkowa może być najbardziej dotkliwa w przypadku mieszkań i samochodów, stąd też popularne są ubezpieczenia nieruchomości oraz komunikacyjne. Dzięki ubezpieczeniu można pokryć powyższe szkody, choć trzeba tutaj zauważyć, że z reguły wartość ubezpieczenia nie pokrywa w całości uszczerbku, poniesionego wskutek zajścia szkody. Nieco inaczej natomiast wygląda sytuacja w razie zajścia nagłego zdarzenia, które dotyka nas osobiście, przykładowo wypadku. Wskutek właśnie takiego wypadku, a także nagłej choroby, takiej jak zawał serca lub udar, możemy stracić życie lub znaleźć się w na tyle złym stanie zdrowia, że uniemożliwi nam to kontynuowanie pracy zawodowej. W obydwu przypadkach, my lub nasza rodzina, znajdziemy się z pewnością w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie, wypłacone z tytułu posiadania polisy ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, z pewnością poprawi nieco nasz stan finansów.

Both comments and pings are currently closed.