Wyznaczanie stopy inflacji

Makroekonomia jest dziedziną ekonomii, która zajmuje się elementami o znaczeniu generalnym dla całej gospodarki. Do takich zjawisk we współczesnej gospodarce można zaliczyć bilans płatniczy, poziom bezrobocia, dystrybucja finansów publicznych, albo stopa inflacji. Poziom stóp inflacji jest niczym innym, jak procentowa zmiana generalnego poziomu cen liczona jest najczęściej z roku na rok. Granicę wzrostu cen oblicza się za pomocą średnich ważonych cen towarów i usług w całej gospodarce. Nie ulega dyskusji, że takie uśrednienie jest bardzo poważnym uproszczeniem rzeczywistej istoty zdarzeń, z racji tego, że nie jest możliwe by wszystkie ceny towarów i usług rosły z taką samą prędkością. Choć takie wyznaczanie stopy inflacji nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to jest bardzo praktycznym mechanizmem powszechnie wykorzystywanym przez ekonomistów. We wskaźnikach wzrostu cen wskazuje się właśnie tę metodę. Jeżeli ceny dóbr i usług na danym rynku rosną wówczas określa się taką sytuację mianem inflacji. W gospodarce w danym czasie i danym miejscu może występować, albo dodatnia stopa inflacji, albo ujemna stopa inflacji. Dla każdej gospodarki tragiczne w skutkach może okazać się zjawisko hiperinflacji. By do takiego stanu nie doszło powinniśmy określić poziom stopy inflacji prawidłowo. Gwarantuje to stabilność cen i optymalny poziom zatrudnienia.

Both comments and pings are currently closed.