Cechy spółki komandytowej

Jeżeli mówimy o spółkach prawa handlowego, a dokładnie o spółkach osobowych nie możemy zapomnieć o spółkach komandytowych. Jakie są podstawowe cechy charakterystyczne dla spółek komandytowych? Zacznijmy od wspólników. Otóż pod tym względem spółka jest dość wyjątkowa. Otóż spółkę komandytową mogą utworzyć, co najmniej dwaj wspólnicy, z których jeden jest tak zwanym komandytariuszem, a drugi tak zwanym komplementariuszem. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, iż komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej tylko do tak zwanej sumy komandytowej. Komplementariusz natomiast odpowiada za zobowiązania danej spółki komandytowej całym swoim majątkiem. Jeżeli chodzi o kapitała zakładowy to ogólnie rzecz biorąc nie mamy do czynienia z wymaganym kapitałem w ogólnym znaczeniu tego słowa. Mamy natomiast do czynienia z tak zwaną sumą komandytową, której pojęcie nie jest tożsame z pojęciem kapitału zakładowego. Suma komandytowa jak już to było wspominane na początku przy opisie dwóch typów wspólników występujących w tym rodzaju spółki osobowej jest pojęciem abstrakcyjnym używanym jedynie do opisu ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytariusza. Jeżeli chodzi o podatki zgodnie z prawem podatnikami w tym przypadku są wspólnicy, a nie spółka. Przychody uzyskiwane przez wspólników traktowane są jak przychody pochodzące z działalności gospodarczej. Wymagane jest też prowadzenie pełnej księgowości.

Both comments and pings are currently closed.